• -50,01 zł

Zbiór zadań Chemia Biologia Witowskiego 2022-2023 Komplet w naszej księgarni już 05 lipca 2022!


CHEMIA

NOWY Tom 1  (412 stron, 1028 zadań) zawiera:

WIADOMOŚCI O WŁAŚCIWOŚCIACH PIERWIASTKÓW BLOKÓW s, p, d (wydzielono działy: ● Siarka, ● Krzem, ● Azot, ● Węgiel, ● Glin, ● Fosfor, ● Tlen, ● Cyna, ● Chlorowce, ● Bor, ● Miedź, ● Srebro, ● Chrom, ● Mangan, ● Żelazo, ● Złoto),

■ Rodzaje roztworów, mieszanin i sposoby ich rozdzielania,

■ PODSTAWOWE OBLICZENIA CHEMICZNE (wydzielono działy: Mol, Stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji…),

■ STĘŻENIA (procentowe, molowe, przeliczanie , rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów…),

■ ROZPUSZCZALNOŚĆ,

■ Obliczenia dotyczące HYDRATÓW,

■ Obliczenia dotyczące MIESZANIN.

NOWY Tom 2 (482 strony, 1159 zadania) zawiera:

■ BUDOWA MATERII (wydzielono działy: Cząstki – elektrony, protony i neutrony w atomie; Budowa atomu a  podstawy chemii kwantowej;  Liczby kwantowe;  Zmiany właściwości pierwiastków, itd.

■ WIĄZANIA CHEMICZNE, 

■ HYBRYDYZACJA a budowa przestrzenna drobin,

■ PROMIENIOTWORCZOŚĆ, 

■ Elementy chemii fizycznej: Obliczanie ENTALPII REAKCJI. 

Wpływ dodatku substancji na temperatury wrzenia i krzepnięcia roztworów.

■ REGUŁA PRZEKORY. 

■ STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI.

■ SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH),

■ Reakcje w roztworach wodnych (wydzielono działy: ● Podstawy dysocjacji, ● STAŁA I STOPIEŃ DYSOCJACJI, ● pH, ● REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH, ● IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW, ● MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE i ● przewodnictwo elektryczne roztworów).

■ KATALIZA,

■ KRYSZTAŁY.

NOWY Tom 3  (464 stron, 1094 zadań) zawiera:

■ Reakcje w roztworach wodnych – ciąg dalszy – wydzielono działy: ● HYDROLIZA I WSKAŹNIKI, ∗ ZWIĄZKI AMFOTERYCZNE I KOMPLEKSOWE, ● ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI, ●  ROZTWORY BUFOROWE, ● TEORIE KWASÓW I ZASAD, ● REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI, ● STOPNIE UTLENIANIA, ● BILANSOWANIE RÓWNAŃ REDOKS, ●  ZWIĄZKI MANGANU, ● ZWIĄZKI CHROMU, ● USTALANIE KIERUNKU REAKCJI REDOKS, ● REAKCJE METALI Z ROZTWORAMI KWASÓW I SOLI, ● REAKCJE W ROZTWORACH INNYCH NIŻ WODNE, ● OGNIWA, ● KOROZJA, ● ELEKTROLIZA, ●  AKUMULATORY,

CHEMIA ORGANICZNA:

■ WĘGLOWODORY NIEAROMATYCZNE w osobnych działach: ALKANY, ALKENY, ALKINY, CYKLOALKANY i ALKADIENY. 

■ WĘGLOWODORY AROMATYCZNE.

NOWY Tom 4 (516 stron, 1048 zadań) zawiera:

■ ALKOHOLE,

■ ETERY,

■ FENOLE, 

■ ALDEHYDY I KETONY, 

■ KWASY KARBOKSYLOWE I MYDŁA, 

■ ESTRY I TŁUSZCZE, 

■ IZOMERIA OPTYCZNA, 

■ AMINY I AMIDY, 

■ MOCZNIK I BIURET, 

■ AMINOKWASY I BIAŁKA, 

■ MONO, DI I POLISACHARYDY, 

■ POLIMERY I POLIKONDENSATY,

■ Zadania przekrojowe dotyczące cukrów.

BIOLOGIA

NOWY Tom 1 (442 strony, 926 zadań) zawiera:

■ Organiczne i nieorganiczne składniki komórki – budowa chemiczna organizmów.

■ Budowa i funkcjonowanie komórki.

■ Podziały komórkowe.

■ Wirusy.

■ Bakterie.

■ Glony i porosty.

■ Rośliny lądowe – TKANKI ROŚLINNE.

 Mszaki.

■ Paprotniki.

■ Rośliny nasienne.

■ Grzyby i porosty.

NOWY Tom 2 (430 strony, 845 zadań) zawiera:

Zwierzęta – TKANKI ZWIERZĘCE.

■ Zwierzęta bezkręgowe – gąbki i jamochłony.

■ Płazińce i obleńce.

 Pierścienice.

■ Stawonogi.

■ Mięczaki i szkarłupnie.

■ STRUNOWCE.

■ Zwierzęta kręgowe – Ryby.

■ Płazy.

■ Gady.

■ Ptaki.

■ Ssaki.

■ ENZYMY.

■ METABOLIZM.

■ WITAMINY.

■ Wybrane procesy metaboliczne komórek roślinnych i zwierzęcych.

■ Procesy metaboliczne w komórkach organizmu ludzkiego.

NOWY Tom 3 (474 strony, 1102 zadania ) zawiera:

■ BUDOWA I FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU LUDZKIEGO.

■ Układ kostno-szkieletowy. Mięśnie i skóra.

■ Układ pokarmowy.

■ Układ oddechowy.

■ Układ krwionośny.

■ Układ odpornościowy.

■ Układ wydalniczy.

■ Układ nerwowy.

■ Układ dokrewny.

■ Układ rozrodczy – Rozmnażanie i rozwój.

NOWY Tom 4 (534 strony, 1094 zadania) zawiera:

■ GENETYKA.

■ EWOLUZJONIZM.

■ Biologia Środowiska – Ekologia – tolerancja, populacje, biocenoza.

■ Zagrożenia i OCHRONA ŚRODOWISKA naturalnego.

Zmiany wprowadzone w Zbiorach zadań Witowskiego 2023

 1. W Zbiorach doszła kolejna liczba zadań z obrazami w kolorach, szczególnie w działach doświadczalnych i zadaniach z wykresami. Należy Uczniów pilnie przyzwyczajać do kolorowej edycji zadań w arkuszu!
 2. Z szacunku dla każdego Nauczyciela chemii i Ucznia uporządkowaliśmy, na wzór arkuszy CKE, sposób zapisu parametrów pojawiających się w arkuszach i naszych Zbiorach – uważamy, że każdy szczegół ma znaczenie, szczególnie w sytuacjach stresogennych: ♦ zapis temperatury musi mieć formę 10oC (a nie 10  oC); ♦ każda stała ma być zapisana: K(a nie Ka), KsKbKh, pV=nRT (każde oznaczenie funkcji ma być zapisane kursywą), zapis hybrydyzacji z np. sp2 zmieniliśmy na sp2, zapis konfiguracji, np. 1s2 2s2 2p3 zmieniliśmy na taki jak w arkuszach: 1s2 2s2 2palbo K2L5,
 3. W każdym z prawie 4000 zadań w naszych Zbiorach (chyba jako jedni z pierwszych w Polsce), jeśli była taka potrzeba, dostosowaliśmy zmieniając wartości stałych (np. dysocjacji kwasowej, zasadowej), iloczynu rozpuszczalności, EJ, potencjału elektrochemicznego, pI aminokwasów, wartości entalpii tworzenia i spalania związków, stałej Faraday’a i innych, do wartości znajdujących się w nowych, obowiązkowych Tablicach: Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, udostępnione przez CKE, Warszawa 2021. Bowiem uznaliśmy, że kardynalnym błędem metodologicznym jest publikowanie zadań, arkuszy, książek itd., w których uczeń np. w tej samej temperaturze napotyka inne wartości stałych niż są podane w obowiązkowych do matury Tablicach CKE.
 4. W arkuszach CKE, w równaniach reakcji nie spotyka się już od kilku lat zapisu: Zn(s) + H3O+(aq) itd., ale  Zn (s) + H3O+(aq) itd. Więc i u nas to zmieniliśmy. Sprawdźcie, jak jest w podręcznikach czy innych zbiorach.
 5. W większości zadań obliczeniowych dotyczących pH, stałych dysocjacji czy szybkości reakcji, wzorem zadań CKE, zrezygnowaliśmy z zapisów stężeń w nawiasach kwadratowych, np. [A] zastępując formą: cA
 6. W Tomie 2 wyróżniliśmy dwa duże nowe działyKATALIZA (w którym mocno uwypukliliśmy pojęcia: kataliza heterogeniczna, homogeniczna, autokataliza, energia aktywacji – a wszystko poparte mnogością nowych zadań), KRYSZTAŁY (w którym ukazaliśmy podział i właściwości tej grupy związków), a w Tomie 3 dodaliśmy jeden nowy dział: REAKCJE W ROZTWORACH INNYCH NIŻ WODNE, gdyż w ostatnich latach a arkuszach CKE te treści stają się „modne”.
 7. Działy WĘGLOWODORY NIEAROMATYCZNE I AROMATYCZNE znalazły się razem w Tomie 3, zaś Węglowodory niearomatyczne podzieliliśmy na działy: ALKANY, ALKENY, ALKINY, ALKADIENY, wydzielając jednocześnie do Tomu 4 nowy dział: POLIMERY I POLIKONDENSATY.
 8. Dodaliśmy zadania z informacją uwzględniającą Regułę Van’t Hoffa.
 9. Zrezygnowaliśmy z zadań, które do określenia rodzaju wiązania chemicznego wskazywały użycie jedynie wartości elektroujemności.
 10. Pokazaliśmy w zadaniach, jak zachowują się metale, np. Cr w reakcji z roztworem HCl, jeśli doświadczenie prowadzone jest w warunkach beztlenowych, a jak z normalnym dostępem tlenu (np. z powietrza).
 11. Wskazaliśmy w kilku nowych zadaniach na fakt hydrolizy anionowej, podkreślając, że polega ona na dysocjacji zasadowej anionu, np. w Na2S (aq).
 12. Ostatecznie, po doświadczalnej weryfikacji, rozstrzygamy w zadaniach o możliwościach reakcji chemicznych Cu(OH)2, wodorotlenków żelaza(II) i (III) i Mg(OH)2 z roztworami rozcieńczonymi i stężonymi zasad.
 13. Objaśniamy, jak rozstrzygnąć charakter chemiczny tlenków chromu i manganu na różnych stopniach utleniania oraz o rodzajach wiązań chemicznych występujących w tych związkach.
 14. Wieloma zadaniami, po weryfikacji doświadczalnej, ostatecznie rozstrzygamy możliwość reakcji metali z kwasami utleniającymi i nieutleniającymi, stężonymi i rozcieńczonymi, na zimno i na gorącoo możliwości pasywacji itd., skupiając się przede wszystkim na metalach obowiązujących wg podstawy programowej, szczególnie Al, Zn i Cu.
 15. Zmodyfikowaliśmy treści zadań, aby podkreślić konieczność użycia do doświadczeń blaszek czystych, pozbawionych warstwy samoistnie powstałego nalotu tlenku, który to nalot w wielu przypadkach uniemożliwia zajście oczekiwanej reakcji, np. reakcja glinu z CuSO4 praktycznie nie biegnie, jeśli metaliczny glin pokryty jest szczelną warstwą pasywną.
 16. Elektrodowe reakcje elektrolizy wzbogaciliśmy o zapisy dla: stopionych wodorków, stopionych tlenków, stopionych soli kwasów tlenowych(!!!), azanu i inne.
 17. Każdy związek organiczny, w którym wzór zaczyna się: CH3-…., zgodnie z obecnie preferowaną w arkuszach CKE formą, teraz zapisuje się od H3C-…, np. CH3-CH3 powinien być zapisany: H3C-CH3, albo zamiast CH3COOH lepiej zapisać H3C-COOH.
 18. Praktycznie całkowicie zastąpiliśmy w reakcjach chemicznych wodny roztwór bromu Br2 (aq), roztworem bromu w rozpuszczalnikach organicznych (dichloroetanie, chloroformie lub tetrachlorometanie).
 19. Zrewidowaliśmy i ujednoliciliśmy (wg wymagań IUPAC) opis cząsteczki związku organicznego w kontekście zapisu układu stereodeskryptorów cis i trans oraz stereodeskryptorów E i Z.
 20. Używane jako katalizatory w substytucji elektrofilowej AlCl3 lub FeCl3 oznaczyliśmy jako bezwzględnie układy bezwodne i wskazaliśmy w zadaniach powód takiej zmiany.
 21. Wytłumaczyliśmy poprzez informację wstępną i samo zadanie, dlaczego podczas bromowania aniliny nie ma potrzeby stosowania katalizatora.
 22. Zrezygnowaliśmy z wyrażenia „węgiel asymetryczny” zastępując go obowiązującymi, np. centrum stereogenicznecentrum chiralności.
 23. Izomeria cis-trans nie jest już szeregowana jako izomeria geometryczna (usunęliśmy takowe połączenia słowne) i zaproponowaliśmy w wielu zadaniach inne, zgodnie z zaleceniami IUPAC.
 24. Ostatecznie uporządkowaliśmy zapis prób Tollensa i Trommera w obrębie równań reakcji oraz związków, które tym próbom ulegają (np. benzaldehyd czy aldehyd salicylowy próbom TiT nie ulegają). Dodatkowo, w każdym dziale dokładamy element Repetytorium, aby ułatwić uczniowi i nauczycielowi podjęcie decyzji dotyczących prób TiT. To jedna z najważniejszych zmian – dodatków do nowych Zbiorów.
 25. Pewna grupa zadań wyjaśnia i pozwoli zapamiętać, że chlorowanie czy bromowanie fenolu nie wymaga katalizatora, i dlaczego.
 26. <li style
Nazwa Czas wysyłki Cena
InPost Paczkomaty 24/7 1 dzień roboczy Darmowa!
InPost Kurier - przedpłata 1-2 dni roboczych Darmowa!
InPost Kurier - pobranie 1-2 dni roboczych Darmowa!
DPD Kurier - przedpłata 1-2 dni roboczych Darmowa!
DPD Kurier - pobranie 1-2 dni roboczych Darmowa!
Odbiór osobisty - sklep Katowice 1-3 dni roboczych, prosimy umówić się na odbiór Darmowa!

* Dla zakupów powyżej 199,00 zł darmowa wysyłka!

Całkowity czas oczekiwania na zamówienie = czas przygotowania zamówienia + czas wysyłki.

Podane terminy dotyczą dni roboczych (poniedziałek-piątek, z wyłączeniem dni wolnych od pracy).


Odbiór osobisty zamówień w Katowicach już możliwy! Serdecznie zapraszmy!

Sklep NaMedycyne Shop

Medyków 3D (obok Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w dzielnicy Ligota)

40-751 Katowice (tel. kontaktowy 514 445 541)

Zobacz także

W tym tygodniu polecamy

Podobne produkty

Produktów w tej samej kategorii: 16